PRIVACYVERKLARING MODELSPOORCLUB ASSEN

De Modelspoorclub Assen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Modelspoorclub Assen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Modelspoorclub Assen
mail: info@mscassen.nl

2.0 Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Modelspoorclub Assen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Modelspoorclub Assen.
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen na opgave voor onze nieuwsbrief.
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (indien wettelijk verplicht).
• Het incasseren van lidmaatschapsgelden.
• Het versturen van lidmaatschapspasjes.
• Publicatie van foto’s gemaakt tijdens onze activiteiten. Deze foto’s hebben enkel en alleen een journalistieke waarde en zullen hiervoor ook gebruikt worden. Indien u geen prijs stelt op de publicatie van deze foto(s) kunt u contact met ons opnemen via mailadres: info@mscassen.nl.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen, verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : achternaam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail.
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum.
• Bijzondere persoonsgegevens: Weergave op een foto gemaakt tijdens onze activiteiten. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor journalistieke doeleinden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3.0 Fotografie tijdens onze evenementen
Tijdens onze evenementen worden regelmatig foto’s gemaakt. Indien een persoon tijdens een evenement bij toeval wordt gefotografeerd en deze persoon herkenbaar op de foto staat wordt de foto zonder toestemming gepubliceerd. In dit geval zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad zijn daarbij van belang. Wanneer de persoon zich meldt en een redelijk belang heeft tegen publicatie wordt de foto verwijderd. Indien u hierover contact op wilt nemen kan dat via mailadres info@mscassen.nl

4.0 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
• Verzending en verwerking documenten t.b.v. lidmaatschap en deelname aan activiteiten.
• Uitnodigingen t.b.v. onze activiteiten.
• Berichtgeving m.b.t. onze activiteiten.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5.0 Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonlijke identiteitsgegevens en persoonlijke kenmerken van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6.0 Bewaartermijn
De Modelspoorclub Assen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7.0 Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens de Modelspoorclub Assen van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
• fysieke of technische incidenten.
• Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding m.b.t. onze websites (ons webadres begint met https://).

8.0 Cookies
8.1 Google
8.1.1 Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
8.1.2 De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

8.2 Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Slimstat Analytics
8.2.1 Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

8.2.2. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google +, Slimstat Analytics en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De plug-in Slimstat Analytics registreert bezoekersgegevens voor ons.

8.3 In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

8.4 Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

9.0 Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website https://mscassen.nl). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10.0 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via mailadres info@mscassen.nl.

11.0 Wijziging privacy statement
De Modelspoorclub Assen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 juni 2018.